Privacyverklaring Corali Photography

Laatste update: 01-03-2023

 

Corali Evegroen; bruidsfotograaf en eigenaar van Corali Photography, gevestigd aan de Breitnerlaan 3, 1701 TA te Heerhugowaard (2014 KVK). Corali Photography is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Corali Photography en/ of omdat je gegevens aan Corali Photography verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Corali Photography verwerkt.

1.        Welke persoonsgegevens verwerkt Corali Photograpy.

Corali Photography verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

-          Voor- en achternaam;

-          Adresgegevens;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Trouwdatum

-          Foto’s die Corali Photography in de uitvoering van haar diensten maakt;

 

2.        Voor welke doeleinden verwerkt Corali Photography persoonsgegevens?

De AVG stelt dat Corali Photography jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken op basis van een wettelijke grondslag. De grondslagen op basis waarvan Corali Photography als fotograaf jouw persoonsgegevens kan verwerken zijn:

Toestemming: Corali Photography kan jouw persoonsgegevens verwerken als jij Corali Photography hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld, wanneer je toestemming geeft voor het gebruik van jouw foto's voor reclame- of marketingdoeleinden.

Uitvoering van de overeenkomst: De verwerking van jouw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld, wanneer je Corali Photography inhuurt voor een fotoshoot, moet Corali Photography jouw gegevens verwerken om deze dienst te kunnen leveren.

Wettelijke verplichting: De verwerking van jouw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Corali Photography rust. Bijvoorbeeld, Corali Photography is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden voor de Belastingdienst.

Gerechtvaardigd belang: Corali Photography kan jouw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Corali Photography of die van een derde, tenzij jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen. Bijvoorbeeld, Corali Photography kan een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van jouw foto's voor portfolio-, reclame- en/ of marketingdoeleinden. Hierbij zal Corali Photography altijd een afweging maken tussen het belang van Corali Photography en jouw privacybelang.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens zal altijd op ten minste één van de bovengenoemde grondslagen worden gebaseerd. 

 

3.        Hoe verzamelt Corali Photography jouw persoonsgegevens?

Corali Photography verzamelt jouw gegevens wanneer jij deze aan Corali Photography verstrekt via de website, e-mail, telefoon of persoonlijk contact. Ook verzamelt Corali Photography jouw persoonsgegevens door foto’s van jou te maken en te bewaren. 

 

4.        Met wie deelt Corali Photography jouw persoonsgegevens?

Corali Photography deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten of wanneer Corali Photography hiertoe wettelijk verplicht is.

 

5.        Hoe beschermt Corali Photography jouw persoonsgegevens?

Corali Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: coraliphotography@gmail.com

 

6.        Wat zijn jouw rechten?

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/ of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar coraliphotography@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Corali Photography jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Corali Photography zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Corali Photography zal dan opnieuw een afweging maken tussen jouw belangen en die van Corali Photography. Let op: afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling, is het mogelijk dat Corali Photography nog steeds gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te (blijven) gebruiken.

Corali Photography wil je ook erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7.        Hoe lang worden gegevens bewaart

Corali Photography bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens door Corali Photography worden verzameld.

 

8.        Cookies

Zie voor info over het Cookiebeleid t.b.v. websiteondersteuning of Google op de website: www.coraliphotography.nl.

 

9.        Wijzigingen in deze privacyverklaring

Corali Photography behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie is altijd op de website van Corali Photography te vinden.

 

10.     Contact

Corali Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen via: coraliphotography@gmail.com

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die Corali Photography verzamelt of gebruikt in haar bedrijfsvoering.